مقیمی فر مدیر عامل شرکت COD24 از خدمت جدید رونمایی کرد