ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندی صادراتی جمهوری اسلامی ایران