انعقاد قرارداد با یک کالارسان ویژه برای انتقال کالا در تهران